wpe1.jpg (8338 bytes)

NOTA DE ACROSS EN RELACION CON LAS ONCOGUIES

Se ha invitado a ACROSS a participar en la elaboración de las Oncoguies como sociedad de oncólogos (amplia representación de los hospitales comarcales).

Los oncólogos que van a colaborar son los representantes de los grupos de trabajo de ACROSS, excepto la Dra. Rosa Franquesa (por motivos de desplazamiento). No van como representantes de los hospitales, sino como miembros de ACROSS:

  • Dr. M. Nogué    - Coordinador de cáncer de pulmón
  • Dr. E. Gallardo - Coordinador de tumores digestivos
  • Dra. A. Arcusa - En lugar de la Dra. R. Franquesa (Coordinadora de                             cáncer de mama).
  • Dr. Cirera         -   Linfomas

Los representantes de los hospitales han sido escogidos por AATM / ICO

En la fase inicial no hay representación de los comarcales como hospitales.

Para más información sobre las Oncoguies os reproducimos la información facilitada por AATM / ICO en el panfleto que han elaborado y que a continuación os detallamos:

INFORMACION SOBRE LAS ONCOGUIES

ONCOGUIES

Objectives Novedoses Consensuades Optimitzadores Garants Utils Integradores Eficients Segures

  • Mama
  • Colorectal
  • Limfomes
  • Ovari
  • Pròstata

 

Què són les OncoGuies

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha instaurat el Pla Director d’Oncologia de Catalunya que, entre d’altres objectius, estableix que cal desenvolupar mesures de millora de l’atenció oncològica basades en la millor evidència disponible.

La gestió d’aquest Pla Director ha estat encomanada a l’Institut Català d'Oncologia (ICO).

L’ICO és una empresa pública que té entre les seves missions assessorar el CatSalut-Servei Català de la Salut en la prevenció i el control del càncer a Catalunya i en la millora de l’atenció oncològica a la població.

D’altra banda, l’Agència d’Avaluació de Tecnología i Recerca Mèdiques (AATM), també empresa pública del CatSalut, té entre els seus objectius generar informació procedent de l’anàlisi rigorosa i sistemática de l’evidència científica, per tal que aquells que han de prendre decisions dins el sistema sanitari ho facin fonamentant-se en la millor informació disponible. En aquest sentit, l’AATM té àmplia experiència en la realització i avaluació de guies de pràctica clínica.

Aquests objectius i missions han cristal.litzat en la signatura d'un acord ICO-AATM per crear un programa conjunt denominat Programa de Guies de Pràctica Clínica en Cáncer-OncoGuies.

Quin ha estat el nostre punt de referència

L’objectiu de qualitat ha estat que les ONCOGUIES poguessin competir en qualitat i universalitat amb qualsevol altra de les considerades de referència a diferente entorns sociosanitaris:

Qui participará en la seva elaboració

XHUP

Les Comissions de Tumors i els departaments d’Oncologia Mèdica, Hematologia, Radioterapia i Cirurgia dels hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP), i al seu capdavant l’ICO d’acord amb les tasques que té encomanades, aportaran l’experiència clínica plasmada en els protocols existents dels principals tipus de tumors. En la fase corresponent del procés, revisaran i discutiran el redactat de les guies fins a assolir el text definitiu.

AATM

L’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques compilarà i revisarà sistemàticament, avaluant-ne la qualitat, les guies de pràctica clínica disponibles, nacionals i internacionals, sobre els tipus de cáncer que ens ocupen. També, avaluarà la qualitat dels protocols assistencials vigents a Catalunya pel que fa al grau d’evidència que els sustenta i al grau d'acord amb l’experiéncia revisada. Posteriorment, redactarà les corresponents guies, que seran discutides en diferents jornades de treball organitzades a l’efecte, tant amb professionals de les diferents institucions catalanes com amb experts de l’àmbit internacional.

ICO

L’Institut Català d’Oncologia participará també en la redacció de les guies, alhora que vetllará pel bon desenvolupament del procés, i per facilitar la creació i obtenció del consens, factor que conferirá a aquestes guies la seva excel-lència com a marc de referència.

Fases del Programa

Quin será el seu contingut

La composició d’una guia tipus és la següent:

(supervivència lliure de malaltia, supervivència global, nombre de ganglis analitzats, i d’altres específics del tipus de tumor)

A qui seran útils les OncoGuies

Les ONCOGUIES estaran basades en l’estat del coneixement científic, la revisió de l’experiència internacional i les aportacions d’experts del nostre context, tot perfilant i establint la seva aplicabilitat en el nostre entorn sanitari. Per tant, podran ser utilitzades com a referent pel CatSalut en la seva política de compra de serveis i pel Pla Director d’Oncologia en la incorporació i aplicació de mesures de millora de l’atenció oncològica.

Altres potencials beneficis

Professionals mèdics         Màxim consens, disminució incerteses
Pacients        Garantia millor tractament, informació clara
Indústria biomédica        Massa crítica per a recerca, prestigi i lideratge

 

Institut Català d’Oncologia

www.ico.scs.es

 

Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques

www.aatm.es

 

 

Per a més informació:

Dr. Joan Vidal-Jové

Oncoguies

Coordinador del Programa

e-mail: jovidal@catsalut.net