Acrosslogo_modificado.jpg (16655 bytes)

Associació Catalana per a la Recerca Oncològica i les seves implicacions Sanitàries i Socials

          L'Associació es fruit de la col.laboració dels professionals, Serveis i Unitats d'Oncologia Mèdica dels Hospitals que la integren, per facilitar i millorar el seu treball cooperatiu que es ve produint des de fa més de deu anys; i que ha originat múltiples treballs d'investigació clínica que s'han pogut dur a terme gràcies al zel en aquest treball en comú.

ANTECEDENTS HISTÒRICS DE L'ASSOCIACIÓ

 

 buttonon.gif (1030 bytes)   Realitat efectiva de l'Associació abans de la seva constitució

     Existència de un treball cooperatiu que es ve produint des de fa més de deu anys i que ha originat múltiples treballs d'investigació clínica.

     Donada 1'existència d'aquesta col.laboració que ha anat cohesionant el grup dels seus membres, 1'Associació era, abans de la seva constitució, una realitat efectiva.

buttonon.gif (1030 bytes)  Proposta de crear una Entitat

     La seva eficàcia i la creixent necessitat de coordinar-la de forma adequada, va alliberar la proposta de crear una Entitat que representés als seus membres amb personalitat jurídica independent als mateixos, dotant-la a 1'hora dels mitjans humans, econòmics i administratius necessaris per a portar a terme els seus objectius i canalitzar en lo possible els esforços del col.lectiu.

buttonon.gif (1030 bytes) Estudi del projecte

     En la "Jornada de Treball del grup cooperatiu d'oncólegs dels Hospitals de Catalunya", celebrada a Montbrió del Camp (Tarragona) els dies 3 i 4 d'Octubre de 1.998, es va encomanar a una Comissió integrada pels Drs. Eugeni Saigí Grau, Mª Ángels Arcusa Lanza, Lluís Cirera Nogueras i Eduard Batiste-Alentorn Guillén 1'estudi d'un projecte previ a tal efecte.

buttonon.gif (1030 bytes)    Presentació del projecte

     El projecte va ser presentat en una reunió convocada amb tal finalitat a 1'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears el 23 de Març de 1.999 en la qual es va acordar, per unanimitat dels presents, procedir a la constitució de 1'Associació amb la denominació d'"Associació Catalana per a la Recerca Oncològica i les seves inplicacions Sanitàries i Socials" i sota 1'anagrama "ACROSS".

     A la mateixa reunió es va constituir la primera Junta Directiva i es va facultar als seus membres per a que dugessin a terme l'esmentat projecte.

buttonon.gif (1030 bytes)    Constitució de l'Associació e Inscripció en el Registre d'Associacions

      El 6 de Maig de 1.999 fou constituïda 1'Associació davant el notari, causant el 30 de Juliol de 1.999 1'inscripció al Registre d'Associacions del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

 

OBJECTIUS

     

      Els objectius de la nostra Associació, recullits a l'article segon dels seus Estatuts socials, són de caràcter científic i consisteixen en:

  puntoama.gif (925 bytes) Promoure l'estudi i l'investigació clínica en 1'àmbit de 1'oncologia.

   puntoama.gif (925 bytes) Contribuir a millorar 1'atenció i 1'entorn sanitari dels pacients oncològics

FORMA DE TREBALL

 

       Per a la realització de llurs objectius, al si de 1'Associació es constitueixen Comissions i Grups de Treball, integrats pels seus membres, mitjançant els quals es fomenten, elaboren i desenvolupen aquells programes d'estudi i treballs científics que es consideren necessaris i útils. Així mateix, 1'Associació pot participar com a tal, o cadascun dels seus membres individualment, en estudis col.laboratius amb altres Associacions o Grups cooperatius similars; i poden promoure la realització de cursos, congresos, conferències, publicacions i reunions científiques de tot tipus per a ampliar en el possible la formació i coneixements dels seus associats.

 

 

izquier.gif (1518 bytes)   sube.gif (1195 bytes)